دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هو کنیم

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هو کنیم با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هو کنیم

وِری ساقی وِری اِ دوس
بَزنیم تال بَزنیم کُوٌس
هو کِنیم ها کِنیم
یَکِنِ هنا کِنیم
غَم کویا پیر تاریخ برف کهنه آوٌ مُوَه
چشمیا چَن ساله مُوردَه دشتیا حُشکُ پَتی
سیر دِ برفاو مُوَه
هی هی هی هی
بیا اِ دوس کِه بیمارم
هزار ساله کِه سی دارم
بیا سر وِ دِلِم بکش
جون سرد مِه بَزِه تَش
داری درد مِه تو داری
وا تو آخِرِ بیماری

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بی کش

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بی کش با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بی کش

پِچ پچِ بی کشِ پَستو آرم آرم بی وِ فریاد
گُل نِشَن و سینه صخره سنٌگ کویا جور فرهاد
آسِمو تَمدار اُوری تَمِ اُورِش خین دِ بارَن
هفتا گاو خاٌو یوسف ها دِ شوگار می گُوارَن
شُو دیز زَخمی و خه قار بُورد خَوَر وِ ایل پَرویز
شیرین رو دُخت گَلَه سفیدَه دِ کویا سرریز
لیلیه سی پُوشِمینَه دِرآورد جومِه سیاشه
دختر ژاری وِ خَنَه سُرمَه کَشی چَشیاشه
سال خی نی سال بَرفی سال حیض مَردِمونی
وا شِرار شُعله کینه تَش نیان دِ زِمِسونی
آسِمو تَمدار اُوری تَمِ اُورِش خین دِ بارَ
هفتا گاو خاٌو یوسف ها دِ شوگار می گُوارَ
لیلیه سی پُوشِمینَه دِرآورد جومِه سیاشه
دختر ژاری وِ خَنَه سُرمَه کَشی چَشیاشه

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بازیگر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بازیگر با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بازیگر

شو گِرِتم شَل و شَکَت ،دِ محالِ خُم غریوم
دُوسِ بازیگه ،کُجانی ،تا بوم میهمون بازیت
سَردمَه ،یخ کرده تَژگام، خاکِ سرد دِش می زنه موج
وری تا تَژگام بلیز با وا بادِ دامون بازیت
دردیام سخت و سنگینَن آز رته نی دِ پایام
بیا تا کویاکِه دَردِم بِئیری وا شون بازیت
دخترونِ خاو ئو بیار خیال ملوَنی دارَن
زَرگَریا به تا بتاشَن دَسوَن و مِلوَن پاوَن ،وا دُر گرون بازیت
پَریا کُچکِ غَمبار د بَنِ دیویا اسیرن
دُو ایواره تنگلاتی وا زِره زنجیریاشو، چَش و رَه شُوَه خون بازیت
دِ بُنِ اَنویا مَردِم نِشِسَه رُوسَمی دلتَنگ
وری تا رَخش دِر بیایه دِ کمین نابرای
سوارش دوری وراره دِ مینِ میدون بازیت

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور عزیز دل

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور عزیز دل با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور عزیز دل

عزیز دل وری وا راس
دنگی اوما تونه می هاس
اگر گلزار نمیکه سوز
سوزلونی بیه کارساز
بچون وارد سحر رتن
بچون نل در خرمجا
سل کو شویا د سایه روشن تنیا
بلیز بزم امیدی میکشه اسا مردم
و یه دس نا امیدینه
و یه دس دیومه تنیا
وری نازار وری وا راس
سل کو و که دلت می هاست
سل جنجال آسونه
د دل سل کو شوق دهل کونه
هام و تما وریسی دس دوس بیری
تلمیت نو عروس بیری
وری وا راش سل کو آسو
رم رم پاچا مایا دچار روزگار نو

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مالگه

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مالگه با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مالگه

دی مالگه که می شناسم
اُ وقتی که مه میهاستم
آسمونش یه نمی داره
د دلش مردمی داره
خوشو ئورن خوشو بارُ
خوش تشن خوشو دامو
وا اسبیا زیر پاشو
یکی باد و یکی بارو
بنگ خوشیشو تا ئوریا
چنو برز و چنو پر زور
وا با زنجیر با ئوریا
دارسونیاش بی بارُ
داریاش کزن و دلگیرن
اما وا راز ای مالگه
داراش ئیسایه میمیرن
ای مالگه کتی د آسمونیایه
لشش آهه نظر کرده لاوه لاوه
شورسه د زلال شیر دایایه
دنا,الون و اسپیکو
گرین و میل و مانشت
ئروون رو تا گولاو گپ
شور امید میزایه

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار

وری زنگل دار درار و صدا زره زنگیانه
بریزه د یک خاو ایلیانه
ایل سر برز زمسو کشم ها داره میا
مر نمینیت و سر ره تم ئو توز گلیاشو
اسبن و ازگل بیارید دی کنیم ریم وا نهاشو
بیلکو من و جا سر کرنگیا سی بازی بادیا
زمسو هیشت و جا تر دسیاشه ری برد تژگا
رازیا کم تش زیر بیله مر تژگا من و جا
تژگا من و جا کپر من و جا
کلک بردی پکر من و جا
هول چوپو نیا هفته ماریا تریکی شویا من د مریا
وری زنگل دار درار و صدا زره زنگولیا

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بارون

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بارون با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور بارون

بوار بارو که خو میواری امشو
عجو رفت گرونی داری امشو
وه صیغه راز کوش جادویت بام
امانی تو وا همه یاری امشو
مینیم دار و دشت سیر بارو
موم گم بزنم، ده زیر بارو
بشورم گلایه برگ و بار و یار
گپ اوماینا دیر دیر بارو
بوار و گرمی امید یارو
که گرمه بزمش وا شیر بارو
به تا برگر گرگر و گر خور بیارم
د ظلمات کل میکشم شیر بارو
سوا بوازه دس سوز ساقی
گلیاشه بشوره، زیر جوم بارو
بوار بارو که خو میواری امشو
عجو رفت گرونی داری امشو
وه صیغه راز کوش جادویت بام
امانی تو وا همه یاری ایمشو

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شای شه و آن

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شای شه و آن با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شای شه و آن

ای دُوس اَر هاتی پِیم باوَر دَسمال دَسمال دو وَ دو
مِیم بِگِریویام بِکَرم زاری تا سپیده ی صو
ژَه خُمِ کُهنَت جامی پِیم باوَر آگر ژ دل دَرده دارم دَر
یخِ چَن سالِه ی گیانِم و آو کَر
ای دوس ار هاتی پِیم باور سازی ساز همرازی
سازی پِیم باور غَم و دَنگش بو پَژار ئو ناله و آهنگش بو
ای دُوس اَر هاتی پِیم باوَر دَسمال دَسمال دو وَ دو
میم بگریویام بِکَرم زاری تا سپیده صو
تو و سوز ساز بنالینه وه منیش و نالَم بکم شینَه وَه
اِمشو شوَه خاص شای شُوانِمه رَنگ رَشمِه زیقآو و دامانِمه
ای دُوس اَر هاتی پیم باوَر دَسمال دَسمال دو وَ دو
میم بگریویام بِکَرم زاری تا سپیده صو

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاد یار

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاد یار با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاد یار

دیه و بادم دیه و باد و باد تالو
روز بی روزن شووه بی پالو
دیه و بادم دیه و باد و باد تالو
کشتمه تیر ناکسو تعنه همالو
دیه و بادم دیه و باد عمری که سررت
چی باد سر د سفر همه اش هدررت
دیه و بادم دیه و باد عمری که سررت
هاری اوما بهار نووی بی بار و بررت

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور اشک آینه

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور اشک آینه با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور اشک آینه

تونی ها می گریویای یار ،یا نِمِ نول بارونه
هِل و میخک می کنَن کِیل ،یا تو زلفیات میکی شونه
تونی ایسایَه دِ بَرزی، یا کَل قاو زه دِ آسو
تو وا باد گُتیه رازی، یا ناف گُشَنَه آهو
تونی ها می گریویای یار ،یا نمِ نولِ بارونه
تونی چَش غِر میئی یا کُوگ، گُم کردَه لونه
دِ بون بیشه تاریکی چراغی وا مِه دیاره
دِ آینِه ی اَسِریا تو ،کولا وِر بَسته ، اَساره
تموم آسمو اِمشو، کَفِه پیچ اَسریاته
قی افتایه و ری دریا ،چپاوه دُر چَشیاته
تو گونات خیسه دلگیری یا میمو کرده گُل شُو نَم
د کومی گلِ تَر دامو، درد تونه مِه بَپرسم
تو گونات خیسه دلگیری یا میمو کرده گُل شُو نَم
د کومی گلِ تَر دامو، نومه تونه مِه بَپرسم

ایرج رحمانپور
ایرج رحمانپور