دانلود آهنگ لری جدید اسماعیل پیرامون به نام بَو

۶۳

بُو

بو

قربون تیّلت برم که خو

نیاره شو و رو وَ تَه امشو

ایخام که سیت للا بخونم بو

بو

سرته بنه سر پایلم ای بو

عوض همه ی ککایلم امشو

دردته ایزنم و جونم بو

للا للا للا للایی

ای بو بخوس ای بو خدایی

برم مو قربون تو و او

دهس ترک خرده ت

للا للا للا للایی

بالی سرت ار بره بایی

ای بو خمه ایکشم خدایی

ای بو مو شرمندت

بو

دونم که سایهسه دو زونیت بو

وَ پِی مو ریسهسه جَوونیت بو

قربون او خهطل من پیشونیت بو

بو و غار پشتت کافر وابوم بو

و دهسلت بتر تر وابوم بو

کشی و خاری زندگونیت بو

للا للا للا للایی

ای بو بخوس ای بو خدایی

برم مو قربون تو و او

دهس ترک خرده ت

للا للا للا للایی

بالی سرت ار بره بایی

ای بو خمه ایکشم خدایی

ای بو مو شرمندت

دیدگاه خود را بگذارید